Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek a www.eszperanto-kurzus.hu honlap Előfizetéses szolgáltatásaira vonatkozóan

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A  weblap üzemeltetője:
Név: Varjaskériné Solymosi Zsuzsanna E. V.
Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Arató u. 27.
Adószám: 68596727-1-23
Nyilvántartási szám: 51973856
Elektronikus levélcím: zsuzsanna.solymosi@gmail.com
Telefonszám: +36 70/624-2011

2. A SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

www.eszperanto-kurzus.hu egy olyan honlap, amely az eszperantó nyelv oktatásával foglalkozik.

A weboldalon történő megrendeléssel és annak visszaigazolásával a jelen Általános Szerződési Feltételekben (“ÁSZF”) foglaltak szerint, elektronikus úton kötött szerződés jön létre Varjaskériné Solymosi Zsuzsanna E. V. (továbbikaban: “Szolgáltató”) és a jelen szerződésben meghatározott előfizetéses szolgáltatást igénybe vevő Megrendelő/Hallgató (a továbbiakban: “Előfizető”) között. Szolgáltató és Előfizető együttesen a továbbiakban “Felek”.

Jelen ÁSZF a Felek között létrejövő, az előfizetéses szolgáltatás (a továbbiakban: Előfizetés) igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat, Felek jogait és kötelezettségeit hivatott lefektetni. Jelen ÁSZF elfogadásával Előfizető elfogadja, és magára nézve érvényesnek tekinti a Szolgáltató által szabott részvételi és egyéb feltételeket, szabályokat.

A szerződéskötés nyelve a magyar, és a szerződésre a magyar jog hatályos.
A szerződés megkötésének napja az a nap, amikor a megrendelést Szolgáltató visszaigazolja Előfizető részére.

3. AZ ELŐFIZETÉS TARTALMA ÉS FELTÉTELEI

Az Előfizetés tartalma

Előfizetőnek korlátlan hozzáférése van 12 hónapon keresztül az e-mailben kapott 13 videós tananyag megtekintésére ill. az ugyancsak e-mailben kapott írásos tananyag felhasználására egyaránt.

Az előfizetéses időszak 12 hónapra, naptól-napig tart. Előfizető tudomásul veszi, hogy az előfizetéses időszak lejártán túl a videók megtekintési lehetősége megszűnik.

Az előfizetés minden esetben egy személyre szól, a hozzáférés más személyekkel való megosztása tilos. Más személyekkel való megosztásnak minősül a tanfolyami anyagok -videók, letölthető dokumentumok, e-könyvek, egyéb, a tevékenységhez tartozó anyagok- sokszorosítása, továbbküldése, fájlmegosztó oldalakra való feltöltése, illetve a belépési adatok átruházása, azaz annak elősegítése, hogy az Előfizető regisztrált userének használatával másik személy részt vehessen a tanfolyamokon online.

Megrendelés

A Megrendelés során az Előfizetőnek valós e-mail címet kell megadnia.

A Megrendelés során kötelező megadni azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához és a számlázáshoz szükségesek. Azokat az adatokat, amelyeket kötelező megadni, a rendszer * szimbólummal jelöli, és azok megadása nélkül a Megrendelést nem fogadja el.

A Szolgáltató az Előfizetőhöz a regisztrációt követően elektronikus úton, a Megrendelés során megadott e-mail címre továbbítja visszaigazolását arról, hogy az Előfizető megrendelése sikeres volt. A Megrendelésről szóló visszaigazolás tartalmazza az Előfizető által megadott e-mail címet, az Előfizető nevet, valamint a megrendelés elfogadásának tényét.
A megrendelés során megadott személyes adatok kezelését a Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezeli.

Az Előfizető a megrendelés során megadott személyes adatait módosíthatja. Az Előfizető felelős azért, ha a kötelezően megadandó adataiban beállott változásokat nem módosítja és ennek következtében nem tudja a szolgáltatást igénybe venni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen

  • valótlan vagy hiányos adatok megadása;
  • a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése, vagy a Szolgáltató, a jogtulajdonosok és/vagy más Előfizetők személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével történő bármilyen visszaélés esetén.

A visszautasítás, illetve visszavonás okáról a Szolgáltató az Előfizetőt e-mail üzenetben tájékoztatja.

Az oktatások helyszíne és tárgyi feltételei.

A tanfolyam bárhol, online követhető, 13 videós felvételről visszanézhető. A Szolgáltató a nyelvtanuláshoz biztosítja a szükséges írásos tananyagot is.

Az online tanfolyam követéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése Előfizető felelősségi körébe tartozik.

Online ügyintézés. A Szolgáltató a megrendelés teljes folyamatát online felületén keresztül bonyolítja.

Előfizetés aktiválása 12 hónapos előfizetés esetén. Előfizető tudomásul veszi, hogy az előfizetéses jogosultsága a szolgáltatás ellenértékének beérkezésekor és a számla kézhezvételekor (előre számlázás esetén is)  aktiválható. Ezt tájékoztató levélben a Szolgáltató jelzi az Előfizetőnek minden további teendővel együtt. Előfizető tudomásul veszi, hogy a számlalevél elektronikus formában történt kiküldésével egyszerre aktiváló levelet is kap, amelyben lévő linkekre kattintva tudja az előfizetéshez tartozó videókat megtekinteni. A linken keresztül történő videós tananyagok megtekintésére a levél megérkezésétől számított 12 hónap áll rendelkezésre, annak letelte után az előfizetés megszűnik.

Tájékoztatás. A Szolgáltató a megrendelési folyamat során és a Szolgáltatás igénybevételének időtartamában vállalja Előfizető teljeskörű tájékoztatását. A Előfizető részére az alábbi, a megrendeléshez kapcsolódó  tájékoztató jellegű elektronikus üzenetekkel él: visszaigazoló levelek előfizetés vásárlásáról, díjbekérőt tartalmazó üzenet, ehhez kapcsolódó felszólítás, számlát tartalmazó üzenet, ehhez kapcsolódó felszólítás. Előfizető felelősségi körébe tartozik a levelezési e-mail fiókjának folyamatos figyelése, mert a fenti üzenetek a megadott címre érkeznek. Amennyiben a levelezési rendszer tiltásai miatt, vagy egyéb okokból kifolyólag a megfelelő levelek nem érkeznek meg Előfizető részére, úgy kérheti ezek pótlását az eszperantoszs@gmail.com e-mail címen keresztül.

4. A SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK KIEGYENLÍTÉSE

Árgarancia. A Szolgáltató garantálja, hogy a megrendelésben megfogalmazott, megrendelt szolgáltatás árát a szerződő féllel szemben nem változtatja meg a szerződéses időszakban.

Az online vásárolt (weboldalon keresztül leadott megrendeléshez tartozó) előfizetés árának megváltozása esetén a vásárlóra a megrendelés pillanatában érvényes aktuális ár vonatkozik, melyről díjbekérőt kap.

Számlázási feltételek. A megrendelést követően elektronikus levél csatolmányaként a Szolgáltató díjbekérőt küld Előfizetőnek. Az ezen leírt feltételeknek megfelelő fizetést követően, a szolgáltatás ellenértékének beérkezésekor a Szolgáltató számlát állít ki, melyet újabb elektronikus levélben küld el az Előfizetőnek.

Előfizető a megrendelési felületen külön jelezheti előre számlázási igényét, a megjegyzés rovatban pedig feltüntetheti a számlával kapcsolatos kívánalmait (fizetési határidő, egyéb kérés).

Amennyiben Előfizető a fentiektől eltérő módon tud díjbekérőt, számlát befogadni, akkor elektronikus levélben (kapcsolattartója címére, vagy az eszperantoszs@gmail.com címre) köteles jelezni a Szolgáltató felé a másirányú eljárás iránti kérelmét.

Késedelmes fizetés. A határidőre történő fizetés elmulasztása Előfizető részéről hibás teljesítésnek minősül, ezért a számlaösszeg behajtására vonatkozó költségek az Előfizetőt terhelik.

5. MINŐSÉG, GARANCIA

A jelen szerződés szerint elvárt szakmai színvonal – tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az oktatási tematikához igazodó oktatási szolgáltatások teljesítésében jártas, sok éves gyakorlatot szerzett vállalkozónak tekintendő – a szakmailag elvárható magas színvonalú. A Szolgáltató a teljesítés során köteles a legjobb tudása szerint az Előfizető érdekeit képviselni.

A Szolgáltató nem vállal garanciát a hallgatók szakmai felkészületlenségéből eredő sikertelen képzésre. Nem tartozik felelősséggel továbbá az oktatás eredményességéért, vagyis azért, hogy az oktatásban részt vevők hatékonyan és eredményesen elsajátítják a hallottakat, és ennek nyomán képesek lesznek az oktatás eredményeit hasznosító nyelvvizsgák letételével; ez ugyanis nagymértékben nem az oktatás minőségétől, hanem a résztvevő motiváltságától, képességeitől, készségeitől, szabadidejétől és hozzáállásától függ.

6. FELHASZNÁLÁSI JOG

A weboldalon megjelenő, a Szolgáltató által vagy nevében publikált tanfolyami anyagok, videók, letölthető dokumentumok, e-könyvek szerzői jogi védelem alatt állnak, amelyek szerzői jogi jogosultja a Szolgáltató.

Előfizető az online tananyagok egyedi lehívással történő megtekintésével annak magáncélú felhasználására szerez nem kizárólagos jogot.

A tananyagokat az Előfizető csak interneten keresztül tekintheti meg, nem töltheti le, nem töltheti fel az Internetre, azt sem az internet sem más erre alkalmas technológia segítségével a nyilvánossághoz nem közvetítheti, nem terjesztheti, azokat fájlcserélő hálózaton vagy ilyen célú oldalakon nem oszthatja meg.

Előfizető a tananyagokat (videós + írásos tananyagot sem) nem sokszorosíthatja, nem dolgozhatja át, azt nem digitalizálhatja újra, nem terjesztheti, és semmilyen egyéb felhasználásra nem jogosult, mint amelyet a magáncélú és szabad felhasználás keretében a hatályos jogi szabályozás alapján jogszerűen jogosult.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltakkal ellentétes jogsértő magatartása alapján a Szolgáltató valamint a tananyagok szerzői jogának jogosultja ellene peres úton felléphetnek és kártérítést követelhetnek, illetve amennyiben a jogsértéssel vagyoni hátrányt okoz, úgy büntetőjogi felelősségre vonásának is helye lehet.

7. A SZOLGÁLTATÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAI, A WEBOLDAL ÜZEMELTETÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

Műszaki feltételek

Szolgáltató kijelenti, hogy az Előfizető által megfizetett szolgáltatás általa történő teljesítése a weboldal elérhetőségétől, annak működésétől független.

A szolgáltatás biztonságos elérhetősége számos körülmény helyes működésétől és meglététől függ, így például a szoftverek és hardverek helyes működésétől.

A honlap, illetve az e-mailben kapott információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok felhasználásából, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja.

A weboldal biztonsága

A Szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a honlap, a Szolgáltatás igénybevétele és az Előfizető által megadott személyes adatok biztonságos kezelését biztosítsa. Az Előfizetőnek azonban tudomásul kell vennie, hogy az információs technológiák területén ma még nem lehet maradéktalan biztonságot garantálni, illetve nem lehet felelősséget vállalni arra, hogy valamennyi szolgáltatás vagy funkció minden körülmények között zavartalanul és megbízhatóan működik. Mindezeknek megfelelően a Szolgáltató nem felel semmi olyan a szolgáltatás nyújtás során bekövetkező műszaki vagy biztonsági zavarért vagy hibáért, amelynek bekövetkezése előre nem volt látható, vagy amelynek megelőzése vagy elhárítása érdekében a Szolgáltató minden általában elvárható intézkedést megtett.

Biztonsági előírások betartása az Előfizetők részéről

Az Előfizető nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:

(a) hozzáférés a nem az Előfizető számára szánt adatokhoz, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre az Előfizető nem jogosult;

(b) megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a fenti magatartása bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára ad okot, és amennyiben a Szolgáltató ilyen cselekmény elkövetését észleli, az minden esetben büntető feljelentést von maga után.

Előfizető tudomásul veszi, hogy kártérítési felelősségért tartozik azért a kárért, amelyet a jelen ÁSZF-ben előírt biztonsági szabályok megsértésével okozott, így különösen, ha a Szolgáltatás eléréséhez szükséges linket, csatolmányt harmadik személy részére hozzáférhetővé teszi, és ezzel lehetővé teszi, hogy nem megrendelő személy a Szolgáltatást az Előfizető nevében igénybe vegye.

8. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az oktatások teljesítése során megismert, a másik fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelynek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy biztonsági érdekét sértené, vagy veszélyeztetné – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít - az Előfizető üzleti titkát képezi.

A Szolgáltató a tudomására jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen ÁSZF-ben foglaltakra figyelemmel köteles kezelni.
Titoktartási kötelezettsége körében, a Szolgáltató a tudomására jutott adatokat illetéktelen részére hozzáférhetővé nem teszi, át nem adja, nyilvánosságra nem hozza.

A titoktartási kötelezettség időkorlátozás nélkül áll fenn, amennyiben kógens jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét.

9. ADATVÉDELEM

A weboldalon megosztott személyes adatokra vonatkozólag az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak az irányadók.

10. ELÁLLÁSI JOG

Szolgáltató elállási joga

Amennyiben Előfizető az átutalást a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül nem teljesíti, a Szolgáltató a szerződéstől elállhat.

Előfizető elállási joga

Előre számlázás esetén a szolgáltatás aktiválása után Előfizető nem állhat el a megrendeléstől.

A Előfizető nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Előfizető kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az Előfizető tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Nem illeti meg az Előfizetőt az elállási jog a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja értelmében a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás az Előfizető kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és az Előfizető e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a tizennégy napos elállás jogát.

Az Előfizetőt a visszaigazolt Előfizetés alapján a Szolgáltatás tekintetében az alábbiak szerint elállási jog nem illeti meg.

Azon körülményekre tekintettel, mely szerint

  • a tanfolyamok és az Előfizetéssel lehívható videók, pdf tanaanyag nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülnek,
  • a Szolgáltató az Előfizetőnek a megrendelés során kifejezett, előzetes belegyezése alapján igazolja vissza a vásárlást, és teszi lehetővé egyedi lehívás biztosításával a tananyagok megtekintését, valamint
  • az Előfizető a megrendeléssel egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy elveszíti az elállás jogát.

Termékszavatosság, Jótállás

Szolgáltató nem köteles, és a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései alapján nem vállal termékszavatosságot és jótállást az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében.

11. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon harmadik fél által szolgáltatott információkkal, tartalmakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A weboldal használatával Előfizető elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az Előfizető számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a weboldal használatával kapcsolatban. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a szolgáltatás igénybevételéből, esetleges hibájából, illetve az Előfizető számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

12. PANASZOK BEJELENTÉSE, KEZELÉSE

Amennyiben az Előfizetőnek akár a weboldal üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a Szolgáltatással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt a Szolgáltató részére az alábbi elérhetőségeken jelentheti be.

eszperantoszs@gmail.com
Posta cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Arató u. 27.
Telefon: +36 70 624-2011

13. JOGÉRVÉNYESÍTÉS, VITARENDEZÉS

Amennyiben az Előfizető által a szolgáltatás tárgyát érintően tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatóak, továbbá az Előfizető részéről felmerülő egyéb vitás kérdések a felek közötti tárgyalások során sem rendeződnek, Előfizető jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat, illetve eszközöket.

Az Előfizető, mint fogyasztó és Szolgáltató, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

weboldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg.

Békéltető testület: A termékek és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Előfizető eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a természetes személy végfelhasználó mellett a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vagy szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval illetve szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2186
Fax: +36 1 488 2131

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben az Előfizető fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani.

Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy az ügy elbírálására a Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

15. AZ ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint az Előfizetőkre terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre.

A Szolgáltató és az Előfizető közötti jogviszony akkor jön létre, ha az Előfizető megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében az Előfizető a szolgáltatás jelen ÁSZF-t elfogadja, és az Előfizető részére a Szolgáltató a megrendelést elektronikus úton visszaigazolta.

Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a weboldalon feltüntetésre került. Az ÁFSZ az Előfizető számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.

Jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató az Előfizetőt a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal korábban e-mailben értesíti.